Sleekplan Logo
we run on Sleekplan

API: Product delete endpoint

Rentle Admin API now supports product deletion